CAM UN

CYSYNIADU

Yr allwedd i fasnacheiddio llwyddiannus a rheoli masnachol effeithiol, yw deall yr hyn rydych yn ei gynnig a’r farchnad ar ei gyfer. Bydd nodweddion yr hyn rydych yn ei gynnig, a’r farchnad a’r amodau y bydd yn cael ei werthu i mewn iddo yn diffinio, yn y pen draw, siâp a sgôp y contract, yn ogystal ȃ’r risgiau contract derbyniol.
Deall yr hyn rydych yn ei gynnig mewn cyd-destun masnachol.

Sut mae’r cynnyrch wedi cael ei ddatblygu? Y mha ffordd y mae’n wahanol i’r rhai sy’n cystadlu yn eich erbyn?

Fe fyddwch angen gweithio ȃ rhanddeiliaid i ddeall pa adnoddau sy’n angenrheidiol, pa gadwyn gyflenwi sy’n cael ei heffeithio ac yn rhan o hyn, ac yn bwysicaf oll, sut y mae’r hyn rydych chi’n ei gynnig wedi cael ei brisio.

Byddwch hefyd angen deall sut mae’r contract yn cyd-fynd ȃ’r strategaeth fusnes yn ei gyfanrwydd, pwysigrwydd strategaethol y cwsmer a’r contract, a’r fframwaith reoleiddio sy’n ymwneud ȃ’r cynnyrch a’r awdurdodiadau.

Deall y farchnad

Mae hwn yn ffactor allweddol, sydd yn siapio cyd-drafodaethau contractio. A yw’r cynnyrch yn gynnyrch sydd eisoes yn sefydledig yn y farchnad, neu’n un newydd? A yw’n gwbl wahanol i’r cynnyrch neu’r gwasanaethau sy’n cystadlu yn ei erbyn?

Dealltwriaeth drwyadl o weithgarwch y sawl sy’n cystadlu yn eich erbyn, ac amodau’r farchnad, fydd yn diffinio natur yr ystafell gyd-drafod, yn y pendraw.

Gallwn ddarparu cefnogaeth, hyfforddiant a chyngor yn y meysydd allweddol canlynol…

Y Syniad Mawr

Y cam cyntaf yw diffinio a chyflwyno’ch cynnyrch neu wasanaeth (yr hyn rydych yn ei gynnig) a deall beth sy’n ei wneud yn unigryw

Rhyddid

Sicrhau bod gennych chi’r rhyddid i ddatblygu a masnachu eich cynnyrch heb dorri ar Eiddo Deallusol (ED) sy’n bodoli eisoes

Eich Gwarchod Eich Hun

Defnyddio Cytundebau Peidio ȃ Datgelu, marcio a labelu dogfennau, cofrestru ac amddiffyn eich ED

Prisio

Deall sut i brisio’ch cynnyrch a gwasanaethau, modelau prisio, sylfaeni costau a diffinio’ch gorsymiau ac elw

Rhanddeiliaid

Deall a rheoli’ch cadwyn gyflenwi, gweithio ȃ chyrff y diwydiant a rheoleiddwyr gan ddefnyddio cynrychiolwyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Cofrestrwch isod a chewch ddiweddariadau, newyddion, ac awgrymiadau a chynghorion defnyddiol yngyhylch popeth i’w wneud ȃ chontractio masnachol.

Ein Mewnwelediadau