EIN GWASANAETHAU

YR HYN RYDYM YN EI GYNNIG

Rydym yn darparu hyfforddiant sydd wedi’i deilwra a hynny ar bob agwedd o gylch oes contractio. Gallwn ddatblygu offer a medrau, templedi a phrosesau pwrpasol ar gyfer eich mudiad yn ogystal ȃ drafftio telerau contract a chefnogi cyd-drafodaethau.

Paratoi Dogfen ac Adolygiad Contractio

Gallwn helpu ȃ drafftio neu adolygu ystod o ddogfennau contractio gan gynnwys cyflwyniadau cais, telerau ac amodau contract, a dogfennau contract eraill megis newid archebion, amrywiadau o ran cytundeb, a chytundebau setliad.

Gwasanaethau Ymgynghori a Phrosesau Masnachol

Rydym hefyd ar gael i gefnogi mudiadau ȃ gweithgarwch dydd-i-ddydd, a strategaeth fasnachol a Rheolaeth contract, boed hynny’n mynd ati i greu achosion busnes, fformiwleiddio strategaethau cyd-drafod, neu ddatblygu offer a medrau, a phrosesau rheolaeth contract. Gallwn gefnogi’ch mudiad drwy gyfrwng cyngor, offer a medrau, a thempledi ar gyfer pob un o’r 5 cam contractio, er mwyn sefydlu’n gadarn, a datblygu, Rheolaeth Fasnachol a Chontract o’r radd flaenaf.

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddi a seminarau ar ystod o bynciau Rheolaeth Fasnachol a Chontract, gan gynnwys Ymwybyddiaeth Fasnachol, Rheolaeth Risg Contract, Strategaeth a Rheolaeth Cais (Strategaeth Werthu, Ysgrifennu Cynlluniau Busnes, Drafftio Cynigiadau, Diogelu a Rheoli Eiddo Deallusol, Sgiliau Cyd-drafod, yn ogystal ȃ hyfforddiant ar faterion contract megis Cyfrinachedd, Atebolrwydd am Gynnyrch, Cyflawni’n Hwyr a Diweddu.

Mae pob un o’n gwasanaethau ymgynghori a chyrsiau hyfforddi wedi’u datblygu yn bwrpasol ar gyfer y busnesau rydym yn gweithio ȃ hwy. Mae hyn yn ein galluogi i gael dealltwriaeth ddyfnach o’ch cynnyrch, gwasanaethau a strategaethau busnes, ac yn ein galluogi i ddarparu’r prosesau a’r hyfforddiant mwyaf effeithiol o ran cefnogi’ch mudiad.
Rydym yn deall yr heriau a wynebir gan fusnesau sy’n dechrau, busnesau sy’n datblygu a BBaCHau (SMEs), ac rydym am rannu’r siwrne ȃ chi. Mae’n ffioedd wedi’u seilio ar faint a chyfnod datblygiad eich busnes. Ein nod yw darparu hyfforddiant a chymorth ar sail fforddiadwy, a fydd yn helpu’ch busnes i dyfu.

Rydym yma i helpu’ch busnes i dyfu a ffynnu

Rydym yma i’ch helpu chi i lywio’ch hun drwy’r bydoedd Masnachol a Chontractio, boed hynny drwy baratoi ac adolygu dogfennaeth, darparu gwasanaethau ymgynghori neu gynnig hyfforddiant. Rydym yn teilwra’n gwaith i’ch busnes a’ch anghenion chi. Drwy ddod i ddeall, yn y lle cyntaf, beth rydych chi’n ei gynnig i’r farchnad, yn ogystal ȃ’ch strategaeth, gallwn ddarparu prosesau a hyfforddiant sy’n fwy effeithiol. Ein nod yw galluogi’ch busnes i dyfu, drwy roi’r gefnogaeth rydych chi ei hangen i chi, mewn modd fforddiadwy.